اجرای پروژه سقف شیبدار شماره دو

اجرای پروژه سقف شیبدار شماره دو

اجرای پروژه سقف شیبدار شماره دو، توسط تیم طراحی، تولید و اجرایی شرکت سیمکا انجام شده است.

 

اجرای پروژه سقف شیبدار شماره دو اجرای پروژه سقف شیبدار شماره دو