اجرای پروژه سقف شیبدار شماره یک

اجرای سقف شیبدار جناب رجب دوست

اجرای پروژه سقف شیبدار شماره یک، توسط تیم طراحی، تولید و اجرایی شرکت سیمکا انجام شده است.

 

اجرای پروژه سقف شیبدار شماره یک اجرای پروژه سقف شیبدار شماره یک اجرای پروژه سقف شیبدار شماره یک