درود، به شرکت سیمکا خوش آمدید.

نصب پیشانی ساختمان و دامپای زیر دامنه